Hieronder treft u enkele van onze opdrachtgevers aan waar wij recent met veel plezier voor hebben gewerkt:

Vaccinatie-strategie van tiental landen in kaart gebracht

Topsector Logistiek

In opdracht van de Topsector Logistiek heeft ARCUSplus onderzoek verricht naar COVID vaccinatie-strategieën van meerdere EU- en niet-EU landen. Er was, mede door de moeizame start van het vaccinatieproces in ons land, behoefte aan inzicht in internationale ‘best practices’, in het bijzonder voor wat betreft de vaccinatielogistiek. De vaccinatiestrategie is immers met name een logistiek vraagstuk. Wat waren daarbij elders, zoals in Israël en het VK, de belangrijkste succes- en faalfactoren? Welke lessen volgen hieruit voor de toekomstige vaccinatielogistiek in Nederland?

Voor elk land zijn data-analyses uitgevoerd. Tevens is in kaart gebracht wat de rode draad in de vaccinatie-strategie was, met de nadruk op logistiek. Op basis van op maat ontwikkelde benchmark-modellen zijn de strategische keuzes en prestaties van landen vervolgens tegen elkaar afgezet. Deze analyses zijn vertaald naar adviezen voor de verbetering van de vaccinatielogistiek in Nederland. Daarbij is ingegaan op voor deze problematiek relevante thema’s, zoals politieke besluitvorming, inkoop van de vaccins, vaccinatiedoelgroepen, priklocaties en digitalisering.

Topsector Logistiek

Vaccinatie-strategie van tiental landen in kaart gebrachtARCUSplus levert adviezen op voor toekomstige vaccinatie-logistiek
Port of Urk wordt toekomstbestendig en aantrekkelijk

Port of Urk

Urk kenmerkt zich door een dynamisch en sterk groeiend bedrijfsleven. De vraag naar ruimte is hoog. Daartoe wordt momenteel de locatie Port of Urk ontwikkeld. Dit gaat gepaard met ambities. Het binnendijks bedrijventerrein moet aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn. Om hieraan goed richting te geven heeft ARCUSplus in nauwe samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en overige stakeholders een ambitiedocument opgesteld. Dit document geeft richting aan de positionering, uitgifte en realisatie van de locatie.

Om te komen tot de visie zijn verschillende scenario’s opgesteld en besproken. Hieruit rolde een duidelijk voorkeursmodel dat vervolgens is uitgewerkt. Daarbij is goed aangesloten op de trends in de voor Urk belangrijke clusters (visserij, maritiem), zoals duurzaamheid, innovatie en de grote vraag naar talent. Cruciaal is verder dat de ontwikkeling van Port of Urk in nauwe samenhang met de bestaande werklocaties op Urk wordt vormgegeven. Zo ontstaat een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Port of Urk

Port of Urk wordt toekomstbestendig en aantrekkelijkARCUSplus stelt ambitiedocument op voor nieuw bedrijventerrein
Horizon Flevoland verbetert integraal business support

Horizon Flevoland

Het accountteam van Horizon Flevoland neemt binnen de Nederlandse regionale ontwikkelingsmaatschappijen een unieke plaats in. Zij verzorgt namelijk voor álle afdelingen van de organisatie eerstelijns business support voor ondernemers in de regio. Het belangrijkste doel daarbij is het verbinden van bedrijven en het in stelling brengen van de collega’s van business development, internationalisering en financiering. Ondanks de reeds voortvarende aanpak dienden juist die interne processen te worden opgefrist en leefde de wens om activiteiten beter inzichtelijk te maken en het rendement te verhogen.

In drie interactieve werksessies met het team heeft ARCUSplus allereerst ‘het net opgehaald’ bij zowel de accountmanagers als de overige Horizon-collega’s. Op basis van de gesignaleerde knelpunten werden actielijnen op maat geformuleerd, waarmee het accountteam vervolgens zelf een aantal concrete actieplannen kon ontwikkelen. Zo kreeg het frontoffice duidelijk vorm op basis van heldere keuzes voor accounts, en was het mogelijk de interne ‘klantreis’ scherp in te vullen. Niet alleen werd daardoor uiteindelijk de totale zichtbaarheid groter, maar nemen ook de impact in de markt en de behaalde resultaten toe.

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland verbetert integraal business supportInteractief programma leidt tot meer impact en rendement
Enschede streeft naar pro-actiever accountmanagement

Gemeente Enschede

Het Ondernemersloket van de gemeente Enschede vervult een belangrijke rol als aanspreekpunt van en verbinder naar het bedrijfsleven. Komende vanuit een bezuinigingstaakstelling zag het team daarbij vele taken op zich afkomen en zocht naar haar precieze rol: hoe kunnen we het beste invulling aan ‘Accountmanagement 3.0’ geven? De ambitie is om het accountmanagement en relatiebeheer planmatiger en pro-actiever in te richten en duidelijk ‘bakens’ voor de lange termijn te formuleren.

In overleg is gekozen voor een drietal bijeenkomsten met het team waarin allereerst de bestaande situatie in kaart werd gebracht en beoordeeld. Hierbij werden ook collega’s uit de interne organisatie gepolst. Voor het versterken van de toegevoegde waarde van het loket werd uiteindelijk ingezet op een aantal actielijnen, waaronder het verbeteren van interne werkprocessen (‘rode loper’), een betere interne profilering (‘roadshow’) en het gerichter omgaan met accounts. Met deze concrete activiteiten kan het Ondernemersloket zich echt gaan richten op haar kerntaken en houdt het meer tijd over voor pro-actief relatiebeheer.

Ondernemersloket Enschede

Enschede streeft naar pro-actiever accountmanagement ARCUSplus advies resulteert in rode draad en planmatiger aanpak Ondernemersloket
Port of Overijssel Logistics (POLO) vergroot zichtbaarheid

Port of Overijssel Logistics (POLO)

Een van de taken van Port of Overijssel Logistics (POLO) is profilering en acquisitie van de gezamenlijke havens Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle. Hiertoe zijn in het verleden al acties uitgevoerd, zoals de deelname aan internationale beurzen in Duitsland. De havens willen hieraan graag een zorgvuldig en passend vervolg geven. Daartoe is in de afgelopen weken door ARCUSplus een concreet en meerjarig profileringsplan uitgewerkt.

Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met POLO en haar stakeholders. Daarbij is goed aangesloten bij de wens van de havens om te kiezen voor een profilering die echt een plus zet op de huidige activiteiten. Het verkopen van veel vierkante meters is daarbij niet de hoofdmoot. Kwaliteit, duurzaamheid en slimme logistiek zijn leidende thema’s waarmee de havens de boer op gaan. Startpunt daarbij is het opstellen van een sterke gezamenlijke propositie.

POLO

Port of Overijssel Logistics (POLO) vergroot zichtbaarheidSamenwerking havens voor internationale profilering
Advies scherpt Zeeuwse handelsbevordering verder aan

Impuls Zeeland

Zeeland wil het exportpotentieel van het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf beter benutten en het concurrentievermogen van deze bedrijven helpen versterken. In 2020 is vanuit Impuls Zeeland dan ook gestart met de ondersteuning van bedrijven met plannen om te internationaliseren. Min of meer gelijktijdig stak Corona de kop op. Deze ontwikkelingen, en andere veranderingen in de wereldeconomie, vroegen om een heldere strategiebepaling op ‘trade’ voor Impuls Zeeland voor de komende jaren.

Er was behoefte aan een gefundeerd advies, dat richting geeft aan kansrijke sectoren, markten en activiteiten. ARCUSplus heeft dit uitgewerkt. Enerzijds door cijfers en trends te duiden, anderzijds door meer inzicht te geven in de behoeften van bedrijven. Er zijn strategische lijnen voor de aanpak geformuleerd, inclusief instrumenten en suggesties voor netwerken, partners en bedrijfscontacten. Essentieel hierbij is dat de dienstverlening van Impuls Zeeland nog beter op het netvlies komt bij het Zeeuwse mkb. Tevens wordt de focus gelegd op de nabije handelspartners en sectoren met potentie, zoals de cross-over tussen agrofood en hightech.

Impuls Zeeland / International Trade

Advies scherpt Zeeuwse handelsbevordering verder aanImpuls Zeeland kiest voor vraaggerichte aanpak en passende doelgroepen
Accountteam Amersfoort gaat nieuwe uitdagingen aan

Gemeente Amersfoort

Met het Amersfoort Business Team werkt de gemeente Amersfoort al langere tijd aan het optimaal faciliteren van bedrijvigheid en de versterking van het ondernemersklimaat. Maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen voedden evenwel de ambitie voor een ‘doorontwikkeling’ van het team en haar activiteiten. Deze herijking moest uitmonden in een scherpere focus: waar zijn we van? Maar ook: wat doen we niet? En: wat zijn onze ‘key accounts’?

Met ARCUSplus is gewerkt aan de aanscherping en kwaliteit van de werkwijze voor de komende jaren. In een aantal interactieve werkbijeenkomsten met het accountteam zijn verbeterpunten getraceerd, ‘best practices’ uitgewisseld en strategische lijnen bepaald. Ook zijn de doelstellingen voor een actieplan vastgelegd. Op basis van deze kaders heeft het accountteam dit actieplan vervolgens op maat en SMART uitgewerkt, waarbij ARCUSplus als sparring partner fungeerde.

Amersfoort Business

Accountteam Amersfoort gaat nieuwe uitdagingen aanDuidelijke positiebepaling gerealiseerd met gemeentelijke accountmanagers
Internationalisering scale-ups vraagt meer aandacht

Oost NL / GO4EXPORT

GO4EXPORT stimuleert, onder regie van Oost NL, de internationalisering (‘trade’) van het bedrijfsleven in Oost-Nederland. Hierin staat dienstverlening aan het mkb van oudsher centraal. Activiteiten voor startups en scale-ups zijn vooralsnog geen onderdeel van het programma. In samenwerking met ARCUSplus is onderzocht in hoeverre ondersteuning voor deze doelgroepen in Oost-Nederland wenselijk is en wat daar voor nodig is.

Uit research en marktconsultaties met bedrijven is gebleken dat er met name kansen liggen voor het ondersteunen van scale-ups. Internationalisering is voor deze doelgroep van cruciaal belang. Bovendien hebben scale-ups concrete hulpvragen. Ook zijn scale-ups als doelgroep tot nu toe ondervertegenwoordigd in de regionale ondersteuningsprogramma’s. Met een aangescherpte aanpak kan GO4EXPORT bijdragen aan de groei van het aantal scale-ups in Oost-Nederland, binnen haar speerpunten waaronder hightech, health food en energy.

Vraag het rapport op bij Remco Lucassen van Oost NL

Internationalisering scale-ups vraagt meer aandachtGO4EXPORT verkent kansen voor Oost-Nederlandse programma’s
Breda zet in op toegepaste technologie en creativiteit

Gemeente Breda

De gemeente Breda heeft de ambitie om de Internationale Hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit (TTC) te worden. De stad wil binnen deze doelgroep actief bedrijven gaan acquireren. Als eerste stap zijn door de gemeente verschillende subsectoren binnen TTC benoemd, zoals gaming, ICT, creatieve dienstverlening en innovatieve maakindustrie. ARCUSplus heeft vervolgens marktonderzoek verricht om te bepalen binnen welke subsectoren van TTC de échte acquisitiekansen liggen voor Breda.

Op basis van expertinterviews, data en trends is ingegaan op de positionering en kansen van Breda in de verschillende marktsegmenten. Voor de meest kansrijke segmenten – ICT en gaming – is daarna een concrete acquisitiestrategie uitgewerkt. Daarbij zijn handreikingen aangeleverd voor de proposities, relevante netwerkcontacten en evenementen, alsmede te benaderen bedrijven. Breda kan hiermee een pro-actieve acquisitie-aanpak gaan vormgeven in de komende jaren.

Ondernemersteam Breda

Breda zet in op toegepaste technologie en creativiteitGrondige marktanalyse biedt grip op nieuwe markten en acquisitiedoelgroepen
Ontwikkelingsbedrijf NHN wil 2nd opinion acquisitieplan

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft in de afgelopen maanden haar acquisitiestrategie op scherp gezet. Er is met name geïnvesteerd in vernieuwing en concreetheid. ARCUSplus bood daarbij inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. In een aantal interactieve sessies met het acquisitieteam zijn stappen gezet om proposities en plannen van NHN te voorzien van inspiratie, vernieuwing en focus. Uitwisseling van kennis, ideeën en best practices stond hierbij centraal.

Op deze wijze heeft NHN in een compact traject haar aanpak kunnen fijnslijpen. Er is een nadere prioritering aangebracht in de doelgroepen en de te benutten instrumenten. Zo zal nog nadrukkelijker worden ingezet op de strategische acquisitie op de energiemarkt en het behoud van innovatieve bedrijven. Tevens gaat NHN extra investeren in haar business intelligence. Dit zal gaan bijdragen aan betere en gerichtere marketing van de regio en een duidelijkere profilering van de sterke sectoren van NHN in haar doelmarkten.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf NHN wil 2nd opinion acquisitieplanInteractieve aanpak: stapsgewijs naar meer focus en concreetheid
Gemeente Zwolle zet in op kennisintensieve clusters

Gemeente Zwolle

De stad Zwolle wil als centrumgemeente van de Regio Zwolle actief bijdragen aan de ambitie om te komen tot de vierde economische regio van Nederland. De stad gaat zich daarom richten op innovatieve en stedelijke groeiclusters, in het bijzonder health, ICT, e-commerce, creatieve en slimme industrie. Deze ambitie wordt binnenkort gepresenteerd in het Economisch Perspectief. Het accountteam van de gemeente wil nu uitvoering geven aan de ingezette strategische lijnen en daartoe haar werkzaamheden verder professionaliseren. Dit accountmanagement ‘Nieuwe Stijl’ moet bijdragen aan de groei en het versterken van innovatieve bedrijvigheid en kennisclusters in de regio.

ARCUSplus begeleidde recent een online werkbijeenkomst om de accountmanagers van de gemeente Zwolle hiertoe te inspireren. Ons bureau presenteerde ‘best practices’ in accountmanagement en acquisitie: aansprekende voorbeelden van innovatie en vernieuwing. Vervolgens is met behulp van interactieve werkvormen het begrip professioneel accountmanagement bij de kop gepakt. Hierbij werd duidelijk dat de gemeente Zwolle de juiste richting te pakken heeft. Wel kunnen er nog verbeterslagen worden gemaakt. Denk daarbij aan het daadwerkelijk focussen op ‘key accounts’, een scherpe verslaglegging (CRM), planmatiger werken en het gebruik van kwalitatief goede data. Met deze handreikingen staat het Zwolse team op scherp om nog beter te kunnen meebewegen met de nieuwe economische realiteit.

Accountteam Zwolle

Gemeente Zwolle zet in op kennisintensieve clustersAccountteam doet stap naar voren in de richting van de ‘Nieuwe Economie’
Roosendaal introduceert adaptief accountmanagement

Gemeente Roosendaal

De ambities van het accountmanagement in Roosendaal zijn gericht op het realiseren van een sterke, duurzame en aantrekkelijke stad, daarbij inspelend op de ‘nieuwe economie’. Het toegewijde en goed toegankelijke accountteam wil haar goede samenwerking met de ondernemers van de bedrijfslocaties en binnenstad continueren. Daarnaast wil men hoogwaardige dienstverlening kunnen blijven bieden aan ondernemers en relevante netwerken, en tevens partijen met elkaar verbinden. Om te komen tot een meer gestructureerde aanpak hierin is ARCUSplus in nauwe samenwerking met het accountteam gestart met een professionaliseringsslag.

De manier van werken is in kaart gebracht en scherp beoordeeld onder andere door bij stakeholders, zoals het verenigd bedrijfsleven, het net op te halen. Vervolgens diende een heldere en gedragen strategie als basis voor een actiegericht accountplan. Het plan geeft het team meer focus en structuur bij het prioriteren van accounts, het verbeteren van de interne samenwerking, de in te zetten instrumenten en de samenwerking met externe partijen.

Accountteam Roosendaal

Roosendaal introduceert adaptief accountmanagementAccountteam verstevigt in 2021 haar proactieve en uniforme aanpak
BOM positioneert Brabant met behulp van ‘big data’

BOM Foreign Investments

De afdeling Foreign Investments & International Trade van de BOM is zich terdege bewust van de waarde van data en digitalisering voor haar dienstverlening en buitenlandse vestigers. Momenteel investeert zij in de hernieuwde registratie van het volledige vestigingsklimaat van Brabant door een aantal sectorproposities te laten herontwikkelen. ARCUSplus neemt hiervan het cluster ‘Biobased Economy’ voor zijn rekening. Daarnaast vertaalt ons bureau, als strategisch partner en in nauwe samenwerking met de BOM, het complete Brabantse economische aanbod in een nieuwe, omvangrijke set van slides, waarvan onder andere ‘key industries’ en relevante locatiefactoren deel uitmaken. Hiertoe werden de structuur van het pakket en de keuze voor het type data en informatiebronnen grondig herzien, om vervolgens te worden geladen met actuele, en waar nodig nieuwe content.

BOM Foreign Investments & International Trade

BOM positioneert Brabant met behulp van ‘big data’ Nieuwe sectorproposities zorgen voor meer commerciële slagkracht
ARCUSplus levert kapstok voor economische visie

Gemeente Gorinchem

De door ARCUSplus opgestelde economische foto geeft een actueel inzicht in de stand van zaken van de lokale economie. Het levert een compleet overzicht van het economische functioneren van Gorinchem en de verschillende onderdelen, zoals sectoren van bedrijvigheid, die daaraan bijdragen. Naast de traditionele branches zoals de industrie en detailhandel is daarbij ook gekeken naar onderdelen van de ‘nieuwe’ economie, zoals de circulaire economie, HTSM en de groeiende groep zzp-ers.

Met deze economische foto beschikt Gorinchem over een goede inhoudelijke basis voor te maken keuzes in haar toekomstig economisch beleid. Gorinchem is nu een goed presterende gemeente, met een lage werkloosheid, een divers bedrijfsleven, een sterke regiofunctie en een goed gekwalificeerde beroepsbevolking. Trends zoals de snelle technologische ontwikkelingen, het toenemende belang van duurzaamheid en COVID-19 zorgen er echter voor dat de gemeente niet achterover kan leunen. Behoud en groei van werkgelegenheid zullen een hoge prioriteit moeten krijgen, waarbij het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar een troef is.

Gemeente Gorinchem

ARCUSplus levert kapstok voor economische visieSectoren, bedrijvigheid en banen in Gorinchem uitgelicht in economische foto
Spoorzone in Tilburg bouwt aan sterk ecosysteem

Gemeente Tilburg

In Tilburg wordt druk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Er wordt al volop gebouwd, gewoond en gewerkt. De gemeente wil ook het gericht aantrekken van bedrijven op korte termijn, vanuit een duidelijke ambitie oppakken. Dit in nauwe samenwerking met haar ontwikkelpartners in het gebied. Omdat men de kern van het cluster ‘smart services’ verder wil versterken, zal de acquisitie zich richten op de ontwikkeling van een bruisend ecosysteem voor ‘digitale dienstverleners’, ‘creatieve industrie’ en ‘corporate gebruikers’.

Op basis van een gedegen marktanalyse, waarin de concurrentiekracht van de Spoorzone is beoordeeld en mogelijke doelgroepen zijn getraceerd en geprioriteerd, heeft ARCUSplus een strategisch acquisitieplan ontwikkeld. Deze is vervolgens vertaald in een concreet en meerjarig actieplan, met een duidelijke weergave van de benodigde capaciteit en tijdsinzet. De plannen werden afgestemd met de genoemde ontwikkelpartners. Samen met alle betrokken partijen kan nu worden gestart met het gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die het huidige ecosysteem versterkt, daarbij ondersteund door doelgerichte marketing en positionering. Het eindresultaat is een heldere, concrete en gezamenlijke acquisitie-aanpak, met bovendien een duidelijke focus op een scherp ingekaderde doelgroep.

Spoorzone Tilburg

Spoorzone in Tilburg bouwt aan sterk ecosysteemAcquisitiestrategie gereed om gebied nog beter op de kaart te zetten
Regio Nijmegen vertaalt strategie in harde acties

Regio Nijmegen

De acquisitie-focus van de regio Nijmegen ligt op de clusters Health en High Tech, en is gericht op kennis, innovatie en R&D. Met het Briskr-team is gewerkt aan een vertaling van deze keuzes in concrete actielijnen. Wat zijn kansen en bedreigingen in de nabije toekomst en hoe beïnvloedt dit Health en High Tech?

ARCUSplus ondersteunde Briskr bij het scherpslijpen van de strategie en het ontwikkelen van het uitvoeringsplan, met name voor de nationale markt. Gezamenlijk zijn de speerpunten nader geprioriteerd en is praktische invulling gegeven aan instrumenten, zoals lead generation, digitale marketing en het ontwikkelen van nieuwe netwerken. Ook is een aanzet ontwikkeld voor de te benaderen bedrijven. Ten slotte is concreet benoemd wat echt nodig is om de acquisitie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren, met de partners.

Briskr in de regio Nijmegen

Regio Nijmegen vertaalt strategie in harde actiesAcquisitie Health & High Tech óók kansrijk in Corona-tijdperk
Accountmanagement Haven Moerdijk op scherp

Havenbedrijf Moerdijk

Het Havenbedrijf Moerdijk heeft eind vorig jaar meer diepgang aangebracht in haar accountmanagement, zie ook hieronder. ARCUSplus bood eind juni ondersteuning bij het evalueren van de voortgang.

Op basis van een interactieve workshop wordt nu een aantal zaken in de uitvoering nader aangescherpt. Het gaat onder meer om de interne samenwerking, de marketing en de registratie van data (CRM). Deze verstevigde acties worden in de komende maanden door het team geïmplementeerd op basis van een pragmatisch accountplan.

Havenbedrijf Moerdijk

Accountmanagement Haven Moerdijk op scherpHavenbedrijf brengt meer diepgang aan in investor relations
Handelsbevordering in Oost-Nederland

GO4EXPORT

Oost-Nederland ondersteunt regionale bedrijven in de oostelijke regio bij het zakendoen in het buitenland, en werken hierin samen onder de noemer GO4EXPORT. De komende coalitieperiode willen beide provincies vooral investeren in een meer gerichte aanpak.

De huidige werkwijze is daarop grondig geanalyseerd door ARCUSplus, waarna een advies werd opgesteld. Natuurlijk hebben we hierin de meest relevante markt-ontwikkelingen meegenomen, zoals de omgang met China, ’trendlanden’, de rol van innovatie bij ‘trade‘ en de versterking van de samenwerking binnen de regio. De provincies zijn nu aan zet!

Internationaal zakendoen vanuit Oost-Nederland

Handelsbevordering in Oost-NederlandOverijssel en Gelderland updaten programma GO4EXPORT
Moerdijk schiet commercieel met scherp

Port of Moerdijk

Voor het commerciële team van het Havenbedrijf Moerdijk wordt accountmanagement steeds relevanter. De ruimte voor nieuwe vestigers is inmiddels schaars. Daarbij is het zittende bedrijfsleven cruciaal voor het functioneren van de haven. Ook spelen hier veel complexe vraagstukken rondom ruimte, mobiliteit en innovatie. Hoe hierop goed in te spelen?

ARCUSplus ondersteunde het Havenbedrijf bij het scherpslijpen van de uitvoering van het account-management. In een interactieve workshop zijn hiertoe geschikte instrumenten benoemd, zoals selectiecriteria om klanten te prioriteren en een duidelijk eigenaarschap van ‘accounts‘. Tevens zal het team het belang van accountmanagement intern op de kaart moeten blijven zetten. De ververste aanpak wordt momenteel uitgerold.

Havenbedrijf Moerdijk

Moerdijk schiet commercieel met scherpAccountteam Haven gaat vestigers gericht ondersteunen
MKB-bedrijven positief over CETA-verdrag

Ambassade van Canada

In het Nederlandse parlement ontstond onlangs discussie over de ratificatie van het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada. De Canadese Ambassade in Den Haag wilde graag meer weten over hoe Nederlandse MKB-bedrijven profiteren van CETA. Onderzoek door ARCUS- plus liet zien dat het Nederlandse MKB wel degelijk baat heeft bij het verdrag. Vaak genoemde voordelen: geen invoerheffingen, betere bescherming intellectual property, makkelijkere toegang tot de VS-markt. In korte tijd vonden we negen bedrijven bereid om publiekelijk hun waardering over het verdrag uit te spreken.

Tegelijkertijd stelden we ook vast dat in veel gevallen CETA nog relatief onbekend is, of dat bedrijven er onvoldoende van profiteren. We hebben de volgende inzichten kunnen geven en  specifieke aanbevelingen kunnen doen: ondersteuning op maat, inhoudelijke voorlichting en gerichte promotie. Het verdrag is inmiddels door de Tweede Kamer en zal nu ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden aangeboden.

Het CETA-handelsverdrag

MKB-bedrijven positief over CETA-verdragCanadese Ambassade wilde voordelen graag onderbouwd
Bedrijven in Meierijstad nog beter bediend

Gemeente Meierijstad

De fusiegemeente Meierijstad wil de dienstverlening richting het zittende bedrijfsleven verbeteren. Het team van accountmanagers wilde daartoe de bestaande aanpak van het accountmanagement toetsen. Wat gaat al goed? Waar kan het beter en slimmer?

ARCUSplus heeft, in goede interactie met het accountteam en stakeholders, de situatie beoordeeld. Hieruit volgde een duidelijke, nieuwe strategische lijn en een concreet actieplan. De gemeente gaat aan de slag met de verbeterpunten, zoals de kwaliteit van de interne dienstverlening en de inzet van de juiste (digitale) instrumenten. Tevens zal meer focus worden aangebracht in het pro-actief benaderen van bedrijven.

Gemeente Meierijstad

Bedrijven in Meierijstad nog beter bediendKwaliteit accountmanagement onder de loupe genomen
 
hilversum
gemeente lelystad
rotterdam partners
utrecht region
gemeente capelle aan de ijssel
hulst
den bosch
alkmaar
world trade center the hague
utrecht city in business
trade port venlo
gemeente utrecht
gemeente tholen
texas
seacon logistics
sadc
the hague
rewin
NFIA
drechtsteden
geodis
gemeente gouda
gemeente groningen
groningen seaports
korea international logistics council
gemeente leusden
provincie limburg
moduslink
calgary airport authority
bouwinvest
bom
bam
amersfoort
rijswijk
port moerdijk
nom
provincie drenthe
eindhoven
i amsterdam
innovation quarter
leiden bio science park
ndl hidc
nieuwegein
embassy of canada

Opdrachtgevers Investeringsbevordering (acquisitie)

BOM

BOM (Brabant)

 • het opstellen van jaarplannen
 • uitwerking acquisitie-aanpak voor diverse clusters
 • organisatie van FDI-evenementen en events
Innovation Quarter

InnovationQuarter

 • marktanalyse en propositie voor cleantech en maritiem
 • advies organisatie en werkprocessen in regio
 • diverse interim-opdrachten M&A (M&A= marketing & acquisitie)
Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

 • inventarisatie marktkansen clusters (food, energy, health)
 • analyse markttrends inzake export en FDI
 • uitwerken van gedragen strategie voor internationalisering
Amsterdam-in-business

Amsterdam (amsterdam in business)

 • strategie en uitwerking ‘investor development’
 • strategie en plan van aanpak voor business marketing
 • opstellen proposities voor diverse clusters
Gemeente-Utrecht

Gemeente Utrecht

 • marktanalyse kansen bovenregionale acquisitie
 • nadere segmentering van doelgroepen en bepalen strategie
 • implementatie strategie, aanpak, werving en organisatie
Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

 • marktanalyse acquisitiekansen in sector energie
 • uitwerken van een actieplan voor regionale acquisitie
 • workshop als kick-off voor regionale aanpak acquisitie
Trade Port Noord

Trade Port Noord (Venlo)

 • workshop USP’s en concurrentiekracht
 • benchmark en marktanalyse bedrijfsruimte/logistiek
 • advies prioritaire doelgroepen en proposities
klooster-bedrijvenpark

Bedrijvenpark Het Klooster (Nieuwegein)

 • inventariseren concurrentiekracht locatie
 • analyse marktdynamiek logistiek en overige sectoren
 • bepalen strategie en opstellen van actieplan acquisitie

Kempisch Bedrijvenpark (Hapert)

 • uitvoeren marktanalyse acquisitiekansen
 • ontwikkeling propositie, bidbook en brochure
 • uitwerking en ondersteuning bij ‘roadshow’

Opdrachtgevers Investeringsbevordering (accountmanagement)

gemeente leusden

Gemeente Leusden

 • beoordeling huidige accountmanagement
 • ontwikkeling concrete, pro-actieve strategie
 • implementatie in accountmanagement team
drechtsteden

Regio Drechtsteden / Gemeente Dordrecht

 • scan huidige situatie accountmanagement
 • afstemmen activiteiten regio Drechtsteden
 • ontwikkelen actieplan accountmanagement
rewin

REWIN West-Brabant

 • foto huidige situatie accountmanagement
 • terugkoppeling aan partners en bestuur
 • ontwikkelen structuur accountmanagement

Opdrachtgevers Handelsbevordering (export)

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

 • inventarisatie marktkansen kennisclusters
 • analyse markttrends inzake export
 • uitwerken strategie voor internationalisering

Gemeente Den Haag

 • inventariseren huidige activiteiten handelsbevordering
 • ontwikkelen strategie voor doelmarkt Duitsland
 • uitvoeren van interim management in-house

amsterdam trade

 • inventariseren huidige activiteiten handelsbevordering MRA
 • analyseren marktbehoefte/-vraag internationalisering MRA
 • vastleggen strategisch advies en programmamanagement

Provincie Overijssel (SER)

 • inventariseren huidige situatie handelsbevordering
 • benchmark concurrerende regio’s handelsbevordering
 • analyseren markttrends en –kansen handelsbevordering

Greenport Noord-Holland Noord

 • vastleggen van proposities en analyse marktdynamiek
 • ontwikkelen strategisch plan handelsbevordering
 • uitwerken gedetailleerd uitvoeringsplan exportbevordering

Opdrachtgevers Locatie Onderzoek

Action-logo

ACTION

 • Inventariseren programma van eisen logistieke operaties in Benelux en Frankrijk
 • Vaststellen en wegen van de juiste locatiefactoren
 • Bepalen, scoren en ranken van de locaties, inclusief advies top-3

Mebin (Heidelberg Cement Group)

 • Inventariseren programma van eisen productie-operatie in Zuid- en Noord-Holland
 • Vaststellen en wegen van de juiste locatiefactoren
 • Bepalen en ranking van de locaties, inclusief advies top-3

Fabrikant hoogwaardige verpakkingen

 • Inventariseren programma van eisen productie-operatie in de Verenigde Staten van Amerika
 • Vaststellen en wegen van de juiste locatiefactoren
 • Voorbereiden van het selectieproces locaties in de VS